XacopediaGuía de contidos


A Xacopedia xacobea é un proxecto nado para lle dar cabida, desde as súas orixes, a todo o universo xacobeo. Se sorprende o seu pasado, o seu presente non resulta menos emocionante. E este é o motivo polo que esta obra lle presta unha especial atención ao renacemento do Camiño no século XX, renacemento confirmado nos últimos 30 anos. Este rexurdido patrimonio, que de novo se estende por España e por Europa, moitas veces aínda sen decantar, aparece xa nesta obra —que non deixa de ser, dalgún xeito, unha enciclopedia de España e de Europa a través do Camiño de Santiago—, como o fan os territorios, as rutas, as obras e os persoeiros vinculados ao Camiño noutras partes do mundo. En fin, o obxectivo é abrir camiño, facer camiño.

A continuación, expoñemos os criterios que se seguiron á hora de fixar e presentar os contidos desta enciclopedia. As entradas están relacionadas co contido de referencia, formado por dous grandes bloques: a conformación da tradición e da historia xacobeas e o Camiño de Santiago. Neste sentido, os contidos desenvolvidos son os seguintes: persoeiros, lugares e textos vinculados á existencia de Santiago o Maior recollidos exclusivamente na Biblia e aos relatos posteriores cos que se construíu a lenda da súa vida. Exemplos: Betsaida; Hermóxenes; Xesús; Xoán Evanxelista, San; Passio Iacobi; Salomé etc.

//// Persoeiros históricos e de lenda relacionados coas orixes xacobeas e coas súas tradicións. Exemplos: Lupa; Paio; Santiago o Maior; Teodomiro etc.

//// Textos e autores que, antes do descubrimento do sepulcro atribuído a Santiago o Maior (820-830), vincularon a súa posible predicación e lugar de enterramento con determinados territorios, especialmente o hispano-occidental. Exemplos: Aldhelmo de Malmesbury; Beda o Venerable; Breviarium Apostolorum etc.

//// Autores e textos posteriores ao descubrimento destinados a xustificar a presenza de Santiago en Compostela, así como aqueles que xurdiron ao longo do tempo e que sostiveron posicións contrarias ou que simplemente se limitaron a recoller e a difundir as tradicións. Exemplos: Baronio; Concordia de Antealtares; Epístola do papa León; Varazze, Jacobo de etc.

//// Os camiños de Santiago en España e Europa, coas súas poboacións e fitos característicos, incluídos os itinerarios xurdidos nos últimos anos por iniciativa de amigos do Camiño e institucións, as distincións recibidas etc. Exemplos: Alto, Camiño; Andaluz, Camiño Mozárabe; Aragonés, Camiño; Francés, Camiño; Francíxena, Vía; Itinerario Cultural Europeo, Primeiro; Levante, Camiño do; Madrid, Camiño de; Tolosana, Vía etc.

//// Outros lugares do mundo relevantes pola súa significación xacobea no pasado ou no presente, estean ou non nos camiños de Santiago europeos. Exemplos: América; Xapón; Sol, Caminho do etc.

//// Peregrinacións —os seus tipos e características— e acontecementos relacionados co Xacobeo, como poden ser os anos santos, as ofrendas, as festividades etc. Exemplos: ano santo compostelán; cabalo, peregrinación a; penas, peregrinación por; pé, peregrinación a etc.

//// Peregrinos de todo o mundo desde o século IX, cando se atopa o sepulcro, ata o presente. Procurouse incluír todos aqueles que resultan significativos pola súa relevancia —reis, aristócratas, escritores, santos etc.—, pola singularidade da súa peregrinación, polo exótico da súa procedencia etc. Exemplos: Afonso II o Casto; Bríxida de Suecia; Craemer, Alice; Gotescalco; Quiñones, Suero de; Simeón de Armenia etc. Son a representación dos centos de miles, quizais millóns, que ao longo do tempo fixeron esta ruta de forma anónima, sen deixar unha pegada propia. A indumentaria, equipo e atributos do peregrino son outro apartado destacado. Exemplos: bordón, esclavina, mochila, zurrón etc.

//// Elementos simbólicos, psicolóxicos e sociais vinculados á peregrinación e aos peregrinos xacobeos no pasado e no presente. Tamén se lles quixo dar cabida ás sensacións do Camiño, expresables mediante vocábulos concretos. Exemplos: compañeirismo; cruz; frecha amarela; chegada, a; partida, a; santo peregrino etc.

//// Música e literatura xacobeas, con especial atención aos peregrinos que deixaron por escrito as súas experiencias no Camiño ao longo dos séculos mediante a chamada literatura odepórica. Exemplos: Dum parter familias; Grande Chanson; Ilsung, Sebastian; Laffi, Domenico; Shaschek, Wenceslaus etc.

//// Outras personalidades —relixiosas, políticas e do ámbito social— e entidades históricas e contemporáneas vinculadas ao mundo xacobeo e ao seu desenvolvemento. Exemplos: Calixto II; Consello de Europa; León XIII; Xoán Paulo II etc.

//// Investigadores, estudosos, artistas e escritores que coas súas obras —aquelas consideradas clásicas ou de especial difusión no presente aparecen coa súa propia entrada ou chamada— colaboraron á hora de fundamentar e difundir a realidade contemporánea do fenómeno xacobeo. Exemplos: Bédier, Joseph; King, Georgiana Goddart; Peregrinacións a Santiago de Compostela, As; Vázquez de Parga, Luis; Vía Láctea, A etc.

//// Pioneiros do renacer contemporáneo do Camiño e persoeiros populares da ruta, tanto polo seu activismo coma pola súa singularidade. Exemplos: Alonso Marroquín, José María; La Coste Messelière, René de; Valiña Sampedro, Elías etc.

//// Elementos e persoeiros da cidade de Santiago e da Igrexa compostelá vinculados coas peregrinacións e co Xacobeo a través da historia —catedral, prelados, estudosos, espazos e tradicións rituais etc.—. Exemplos: apóstolo, abrazo ao; Corticela, capela da; Franco, fonte do; Xelmírez, Diego; López Ferreiro, Antonio; Payá y Rico, Miguel; Santiago, sepulcro de etc.

Estes contidos complétanse coa máis ampla e contrastada cronoloxía publicada ata agora e cunha extensa bibliografía temática, coas que se pechará o último tomo desta obra, que tamén incluirá unha guía rápida de localización de entradas e contidos.

Algunhas consideracións //// As entradas desta Xacopedia céntranse nos contidos relacionados co mundo xacobeo e cos camiños de Santiago, tanto se aluden a unha cidade como a un persoeiro histórico, un peregrino ou peregrina, un estudoso ou investigador, unha obra determinada etc. O obxectivo e a lóxica desta enciclopedia é a materia xacobea —identificala, singularizala e darlle sentido— e todo o que se afasta deste obxectivo aparece unicamente como elemento para contextualizar. Se se nos permite a expresión, esta obra é un concentrado de contidos xacobeos.

Dito sexa co máximo respecto, non se incluíron con entrada propia persoas vivas no momento do peche deste proxecto e distinguidas na súa relación co Camiño e co mundo xacobeo; desde escritores, a investigadores, promotores do Camiño, políticos etc. Actuouse así polo número moi elevado, e aínda non sempre ben coñecido, de persoas destacadas. Seguramente nisto, coma noutras tantas cousas, será o tempo o que axude na resolución da tarefa.

Do mesmo xeito, as asociacións de amigos do Camiño de Santiago incluídas con entrada propia son as xurdidas antes do emblemático ano 1993, momento en que comeza a actual eclosión de organizacións deste tipo en todo o mundo. En calquera caso, recoñécese en determinadas entradas o labor desinteresado e crucial de moitas destas novas entidades. E para ofrecer información actualizada incluíuse unha sección especial de asociacións e albergues, coa lista actualizada do ano 2015.

Nesta obra non se establecen opinións previas sobre a orixe e o desenvolvemento do mundo xacobeo e os seus temas máis controvertidos ou debatidos, como a predicación de Santiago, o sepulcro apostólico etc. Cando se considerou oportuno, e para unha maior claridade dos contidos, optouse por presentar as distintas posicións e enfoques, sen entrar en valoracións nun ou noutro sentido. Polo tanto, nesta enciclopedia cando se fala da predicación de Santiago, do sepulcro de Santiago, das reliquias do apóstolo Santiago etc., non se está prexulgando nada, senón facilitando a lectura do texto ao evitar a constante presenza de termos condicionais.

O anterior, establecido como obxectivo da obra, non vai en contra da liberdade de expresión e dos fundamentos históricos que puidesen manexar determinados autores dos textos. Solicitóuselles aos colaboradores a redacción das entradas cun criterio informativo directo e clarificador, pero en ningún caso se lles recomendou que, para alcanzar o devandito obxectivo, evitasen esta ou aquela posición, contexto ou matización. Por iso, cada unha das entradas aparece asinada polo seu autor ou autora, coas súas iniciais, ao final do texto.

Ao ser a unidade temática e formal da enciclopedia outro obxectivo esencial, en ningún momento se pretendeu coartar o enfoque dado polos colaboradores a determinadas entradas. Por este motivo, algunhas preséntanse coa estrutura propia e persoal dada polo autor ou autora correspondente. Os editores e a dirección desta obra respectáronas na súa estrutura orixinal, dado que o esencial —a calidade do contido— consideramos que está fóra de toda dúbida.

A enciclopedia acompañouse dunha continuada presenza gráfica destinada a complementar o contido de moitas entradas. Incluíronse, como non podía ser menos nunha obra destas características, os mapas do conxunto de camiños, así como os específicos da totalidade das rutas máis recoñecidas. Tamén se achegan numerosos gráficos e datos prácticos, non só para facilitar o sentido de determinadas entradas, senón tamén para que a obra cumpra outro grande obxectivo, que é que toda persoa que consulte esta Xacopedia sinta a necesidade de vivir o Camiño.


Volver

La Xacopedia jacobea es un proyecto nacido para dar cabida a todo el universo jacobeo desde sus orígenes. Si sorprende su pasado, su presente no resulta menos emocionante. Por eso, esta obra presta especial atención al renacimiento del Camino en el siglo XX, confirmado en los últimos 30 años. Este resurgido patrimonio, que de nuevo se extiende por España y Europa, muchas veces todavía sin decantar, aparece ya en esta obra –que no deja de ser, en cierto modo, una enciclopedia de España y Europa a través del Camino de Santiago–, como lo hacen los territorios, rutas, obras y personajes vinculados al Camino en otras partes del mundo. En fin, el objetivo es abrir camino, hacer camino.

Exponemos los criterios que se han seguido a la hora de fijar y presentar los contenidos de esta enciclopedia. Las entradas están relacionadas con el contenido de referencia, formado por dos grandes bloques: la conformación de la tradición y la historia jacobeas y el Camino de Santiago. En este sentido, los contenidos desarrollados son los siguientes: personajes, lugares y textos vinculados a la existencia de Santiago el Mayor, recogidos exclusivamente en la Biblia, y a los relatos posteriores con los que se construyó la leyenda de su vida. Ejemplos: Betsaida; Hermógenes; Jesús; Juan Evangelista, San; Passio Iacobi; Salomé; etc.

//// Personajes históricos y de leyenda relacionados con los orígenes jacobeos y sus tradiciones. Ejemplos: Lupa; Paio; Santiago el Mayor; Teodomiro; etc.

//// Textos y autores que antes del descubrimiento del sepulcro atribuido a Santiago el Mayor (820-830) vincularon su posible predicación y lugar de enterramiento con determinados territorios, especialmente el hispano-occidental. Ejemplos: Aldhelmo de Malmesbury; Beda el Venerable; Breviarium Apostolorum; etc.

//// Autores y textos posteriores al descubrimiento destinados a justificar la presencia de Santiago en Compostela, así como aquellos que surgieron a lo largo del tiempo sosteniendo posiciones contrarias o que simplemente se limitaron a recoger y difundir las tradiciones. Ejemplos: Baronio; Concordia de Antealtares; Epístola del papa León; Varazze, Jacobo de; etc.

//// Los Caminos de Santiago en España y Europa, con sus poblaciones e hitos característicos, incluyendo los itinerarios surgidos en los últimos años por iniciativa de amigos del Camino e instituciones, las distinciones recibidas, etc. Ejemplos: Alto, Camino; Andaluz, Camino Mozárabe; Aragonés, Camino; Francés, Camino; Francígena, Vía; Itinerario Cultural Europeo, primer; Levante, Camino del; Madrid, Camino de; Tolosana, Vía; etc.

//// Otros lugares del mundo relevantes por su significación jacobea en el pasado o en el presente, estén o no en los Caminos de Santiago europeos. Ejemplos: América; Japón; Sol, Caminho do; etc.

//// Peregrinaciones –sus tipos y características– y acontecimientos relacionados con lo jacobeo –años santos, ofrendas, festividades, etc.–. Ejemplos: año santo compostelano; caballo, peregrinación a; penas, peregrinación por; pie, peregrinación a; etc.

//// Peregrinos de todo el mundo desde el siglo IX, cuando se encuentra el sepulcro, hasta el presente. Se ha procurado incluir a todos aquellos que resultan significativos por su relevancia –reyes, aristócratas, escritores, santos, etc.–, la singularidad de su peregrinación, lo exótico de su procedencia, etc. Ejemplos: Alfonso II el Casto; Brígida de Suecia; Craemer, Alice; Gotescalco; Quiñones, Suero de; Simeón de Armenia; etc. Son la representación de los cientos de miles, quizá millones, que a lo largo del tiempo hicieron esta ruta de forma anónima, sin dejar una huella propia. La indumentaria, equipo y atributos del peregrino son otro apartado destacado. Ejemplos: bordón, esclavina, mochila, zurrón, etc.

//// Elementos simbólicos, psicológicos y sociales vinculados a la peregrinación y a los peregrinos jacobeos en el pasado y en el presente. También se ha querido dar cabida a las sensaciones del Camino, expresables mediante vocablos concretos. Ejemplos: compañerismo; cruz; flecha amarilla; llegada, la; partida, la; santo peregrino; etc.

//// Música y literatura jacobeas, con especial atención a los peregrinos que dejaron por escrito sus experiencias en el Camino a lo largo de los siglos mediante la llamada literatura odepórica. Ejemplos: Dum parter familias; Grande Chanson; Ilsung, Sebastian; Laffi, Domenico; Shaschek, Wenceslaus; etc.

//// Otras personalidades –religiosas, políticas y del ámbito social– y entidades históricas y contemporáneas vinculadas al mundo jacobeo y a su desarrollo. Ejemplos: Calixto II; Consejo de Europa; León XIII; Juan Pablo II; etc.

//// Investigadores, estudiosos, artistas y escritores que con sus obras –aquellas consideradas clásicas o de especial difusión en el presente aparecen con su propia entrada o llamada– colaboraron a fundamentar y difundir la realidad contemporánea del fenómeno jacobeo. Ejemplos: Bédier, Joseph; King, Georgiana Goddart; Peregrinaciones a Santiago de Compostela, Las; Váquez de Parga, Luis; Vía Láctea, La; etc.

//// Pioneros del renacer contemporáneo del Camino y personajes populares de la ruta, tanto por su activismo como por su singularidad. Ejemplos: Alonso Marroquín, José María; La Coste Messelière, René de; Valiña Sampedro, Elías; etc.

//// Elementos y personajes de la ciudad de Santiago y la Iglesia compostelana vinculados con las peregrinaciones y lo jacobeo a través de la historia –catedral, prelados, estudiosos, espacios y tradiciones rituales, etc.–. Ejemplos: Apóstol, abrazo al; Corticela, capilla de A; Franco, fuente del; Gelmírez, Diego; López Ferreiro, Antonio; Payá y Rico, Miguel; Santiago, sepulcro de; etc.

Se completan estos contenidos con la más amplia y contrastada cronología publicada hasta ahora y una extensa bibliografía temática, con las que se cerrará el último tomo de esta obra, que también incluirá una guía rápida de localización de entradas y contenidos.

Algunas consideraciones //// Las entradas de esta Xacopedia se centran en los contenidos relacionados con el mundo jacobeo y los Caminos de Santiago, tanto si aluden a una ciudad como a un personaje histórico, un peregrino o peregrina, un estudioso o investigador, una obra determinada, etc. El objetivo y la lógica de esta enciclopedia es la materia jacobea -identificarla, singularizarla y darle sentido- y todo lo que se aparta de este objetivo tiene casi siempre presencia únicamente como elemento para contextualizar. Si se nos permite la expresión, esta obra es un concentrado de contenidos jacobeos.

Dicho sea con el máximo respeto, no se han incluido con entrada propia personas vivas –al cierre de este proyecto– distinguidas en su relación con el Camino y el mundo jacobeo –escritores, investigadores, promotores del Camino, políticos, etc.–. Se ha actuado así por razones derivadas de la complejidad de tal proceder: en el presente el número de personas destacadas es muy elevado y todavía no siempre bien conocido. Seguramente en esto, como en otras tantas cosas, será el tiempo quien ayude en la resolución de la tarea.

Del mismo modo, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago incluidas con entrada propia son las surgidas antes del emblemático año de 1993, momento en el que comienza la actual eclosión de organizaciones de este tipo en todo el mundo. Se reconoce, en cualquier caso, en determinadas entradas la labor desinteresada y crucial de muchas de estas nuevas entidades. Y para ofrecer información actualizada, se ha incluido una sección especial de asociaciones y albergues con la lista actualizada a fecha de 2015.

En esta obra no se establecen opiniones previas sobre el origen y desarrollo del mundo jacobeo y sus temas más controvertidos o debatidos –predicación de Santiago, sepulcro apostólico, etc.–. Cuando se consideró oportuno, para una mayor claridad de los contenidos, se optó por presentar las distintas posiciones y enfoques, sin entrar en valoraciones en uno u otro sentido. Por lo tanto, en esta enciclopedia cuando se habla de la predicación de Santiago, el sepulcro de Santiago, las reliquias del Apóstol, etc., no se está prejuzgando nada, sino facilitando la lectura del texto al evitar la constante presencia de términos condicionales.

Lo anterior, establecido como objetivo de la obra, no va en contra de la libertad de expresión y los fundamentos históricos que hayan podido ser manejados por determinados autores de los textos. Se solicitó a los colaboradores la redacción de las entradas con un criterio informativo directo y clarificador, pero en ningún caso se les recomendó que, para alcanzar dicho objetivo, evitasen esta o aquella posición, contexto o matización. Por eso, cada una de las entradas aparece firmada por su autor o autora, con sus iniciales, al final del texto.

Siendo la unidad temática y formal de la enciclopedia otro objetivo esencial, en ningún momento se pretendió coartar el enfoque dado por los colaboradores a determinadas entradas. Por este motivo algunas se presentan con la estructura propia y personal dada por el autor o autora correspondiente. Los editores y la dirección de esta obra las han respetado en su estructura original, dado que lo esencial, la calidad del contenido, consideramos que está fuera de toda duda.

La enciclopedia se ha acompañado de una continuada presencia gráfica destinada a complementar el contenido de muchas entradas. Se han incluido, como no podía ser menos en una obra de estas características, los mapas del conjunto de Caminos, así como los específicos de la totalidad de las Rutas más reconocidas. También se aportan numerosos gráficos y datos prácticos, no sólo para facilitar el sentido de determinadas entradas, sino también para que la obra cumpla otro gran objetivo: que todo el que consulte esta Xacopedia sienta la necesidad de vivir el Camino.


Volver


Co patrocinio de:


Copyright 2015 © Bolanda