XacopediaQue é a Xacopedia?

Toda a cultura xacobea nunha enciclopedia 2.0 aberta ao mundo


A Xacopedia supón a recompilación e posta en valor, por primeira vez e dunha maneira tan específica, dun patrimonio singular e único que só Santiago posúe, como meta milenaria dunha das rutas de peregrinación máis importantes —posiblemente a máis importante— do mundo, que é o Camiño de Santiago.

Ten o seu precedente na Gran Enciclopedia do Camiño de Santiago, pero supón un paso máis ao facer máis accesible todo o relacionado coa cultura xacobea, a través dun recurso universal que é internet. A Xacopedia formúlase como unha ferramenta no sentido máis enciclopédico, como un simple buscador de termos, e asemade como unha rede social interactiva que lles permita a todos os amigos e amigas da cultura xacobea compartir a súa experiencia e coñecementos sobre o tema de forma rápida e sinxela, tanto a través do ordenador coma de dispositivos móbiles.

A obra, coma o propio Camiño de Santiago, traspasa as fronteiras europeas para chegar alá onde chegou a figura do apóstolo Santiago e a propia Ruta Xacobea, a lugares tan recónditos coma Perú, Zelandia, Cabo Verde, Israel, Filipinas…

A consulta a través da Xacopedia é rápida, sinxela e moi intuitiva, de xeito que resulta doado atopar un termo específico, pero tamén acceder a información máis xenérica, e funciona pola súa vez como unha ferramenta de coñecemento xeral do que supuxo, e supón, a peregrinación xacobea.

A información compleméntase con máis de dúas mil fotografías, gráficos, ilustracións e mapas que fan da Xacopedia a obra máis completa e actualizada do fenómeno da peregrinación a Santiago e de todo o relacionado coa cultura xacobea ao longo da súa historia.

En todo caso, o mellor da Xacopedia virá dado pola achega, tanto gráfica coma de textos, que os milleiros de persoas de todas as latitudes e nacionalidades queiran verter nela para apontoala no que xa é a súa xénese: unha obra colectiva e interactiva que medra día a día co esforzo de todos.


Web 2.0O contido inicial da Xacopedia, achegado por expertos internacionais, será ampliado, matizado ou comentado pola comunidade de usuarios a través desta web 2.0, que permite a colaboración na produción de contidos e un intercambio áxil de información. Intelixencia colectiva ao servizo de todos os amantes do Camiño.


Que podemos atopar na Xacopedia?Lugares


Podemos coñecer a xénese e a historia xacobea de cada localidade pola que pasa o Camiño, desde as grandes cidades ás máis modestas aldeas, así como os servizos que se lle ofrecen ao peregrino.


Rutas


A Xacopedia reúne todos os camiños de Santiago coa súa historia, ruta e peculiaridades, de xeito que poderemos coñecelos individualmente e polo miúdo, e mesmo teremos a oportunidade de seguilos como se se tratase dunha peregrinación virtual.


Consultas


A Xacopedia permite acceder directamente a todos os termos relacionados coa cultura xacobea dun modo rápido e sinxelo, e permite tamén afinar procuras para concretar resultados ou ir directamente ao dato que nos interesa consultar.


Persoeiros


Todos os persoeiros relacionados dun un doutro xeito coa historia xacobea, desde o propio apóstolo Santiago ata humildes peregrinos históricos, reis, nobres, guerreiros, santos…, todos aparecen na Xacopedia.


La Xacopedia supone la recopilación y puesta en valor por primera vez de una manera tan específica de un patrimonio singular y único que solo Santiago posee como meta milenaria de una de las rutas de peregrinación más importantes –posiblemente la más importante– del mundo: el Camino de Santiago.

Tiene su precedente en la Gran Enciclopedia del Camino de Santiago pero supone un paso más por hacer accesible en todo el mundo todo el relacionado con la cultura xacobea, valiéndonos para eso de una herramienta universal como es Internet. Para ello proponemos tanto una Xacopedia en el sentido más enciclopédico –buscador de términos– como una red social interactiva que permita a todos los amigos de la cultura jacobea compartir su e experiencia y conocimiento sobre el tema de forma rápida y sencilla, tanto a través de ordenador como de dispositivos móviles.

La obra, como el propio Camino de Santiago, traspasa las fronteras europeas para llegar allá donde llegó la figura del apóstol Santiago y la propia Ruta Xacobea, lugares tan recónditos como Perú, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Israel, Filipinas…

La consulta a través de la Xacopedia es rápida, sencilla y muy intuitiva, de forma que resulte fácil encontrar un término específico pero también acceder a información más genérica, de forma que funcione también como herramienta de conocimiento general de lo que supuso, y supone, la peregrinación xacobea.

La información se complementa con más de dos mil fotografías, gráficos, ilustraciones y mapas que hacen de la Xacopedia la obra más completa y actualizada del fenómeno de la peregrinación a Santiago y de todo lo relacionado con la cultura xacobea a lo largo de toda su historia.

En todo caso, lo mejor de la Xacopedia viene dado por la aportación, tanto gráfica como de textos, que los millares de personas de todas las latitudes y nacionalidades quieran verter en ella para, de este modo, apuntalarla en lo que ya es su génesis: una obra colectiva e interactiva que crece día a día con el esfuerzo de todos.


Web 2.0El contenido inicial de la Xacopedia, aportado por expertos internacionales, será ampliado, matizado o comentado por la comunidad de usuarios a través de esta web 2.0 que permite la colaboración en la producción de contenidos y un intercambio ágil de información. Inteligencia colectiva al servicio de todos los amantes del Camino.


¿Qué podemos encontrar en la Xacopedia?Lugares


Podemos conocer la génesis y la historia xacobea de cada localidad por la que pasa el Camino, desde las grandes ciudades a las más modestas aldeas, así como los servicios que ofrecen al peregrino.


Rutas


La Xacopedia reúne todos los Caminos de Santiago con su historia, ruta y peculiaridades, de modo que podamos conocerlos individualmente de forma pormenorizada e incluso seguirlos a modo de peregrinación virtual.


Consultas


La Xacopedia da acceso directo a todos los términos relacionados con la cultura xacobea de un modo rápido y sencillo, pero permite también afinar búsquedas para concretar resultados o ir directamente al dato que nos interesa consultar.


Personajes


Todos los personajes relacionados de una un otra forma con la historia xacobea, desde el propio Apóstol hasta humildes peregrinos históricos, reyes, nobles, guerreros, santos… todos aparecen en la Xacopedia.